Original Article


Comparison of risk of peritoneal dialysis-associated peritonitis between roxadustat and recombinant human erythropoietin in peritoneal dialysis patients: a retrospective comparative cohort study

Wei Zhang, Yanhong Tan, Jun Ai, Fuzhang Luo, Xiaoyan Su, Qimeng Wu, Lijuan Su, Jianyi Pan, Qingkun Zheng, Bin Li, Jiayi Chen, Qimei Luo, Jinzhong Chen, Xianrui Dou

Download Citation