Original Article


Manufacture and evaluation of nano-silver-poly-DL-lactide-co-caprolactone-small intestinal submucosa biological mesh in abdominal wall reconstruction

Li Zhu, Hui Li, Yizhu Chen, Yongjing Dai, Xiru Li

Download Citation