Sharp Minds in China-CAS and CAE

The column “Sharp Minds in China-CAS and CAE" highlights the publications from the two Chinese top academies Chinese Academy of Engineering and Chinese Academy of Sciences.

The Chinese Academy of Engineering (CAE) is the highest honorary and advisory academic institution in the nation’s fields of engineering sciences and technology. It is dedicated to uniting outstanding talents in engineering to lead innovation and development in China. Membership with the CAE is the highest academic title in engineering sciences and technology in China, representing the highest academic level and reputation in the engineering community.

The Chinese Academy of Sciences (CAS) is the linchpin of China’s drive to explore and harness high technology and the natural sciences for the benefit of China and the world. Comprising a comprehensive research and development network, a merit-based learned society and a system of higher education, CAS brings together scientists and engineers from China and around the world to address both theoretical and applied problems using world-class scientific and management approaches.

China experts consensus on icotinib for non-small cell lung cancer treatment (2015 version)

Posted on
Yuankai Shi, Yan Sun, Cuimin Ding, Ziping Wang, Changli Wang, Zheng Wang, Chong Bai, Chunxue Bai, Jifeng Feng, Xiaoqing Liu, Fang Li, Yue Yang, Yongqian Shu, Milu Wu, Jianxing He, Yiping Zhang, Shucai Zhang, Gongyan Chen, Honghe Luo, Rongcheng Luo, Caicun Zhou, Yanbin Zhou, Qingsong Pang, Hong Zhao, Qiong Zhao, Aiqin Gu Yang Ling, Cheng Huang, Baohui Han, Shunchang Jiao, Hong Jiao

Chinese guidelines on the management of renal cell carcinoma (2015 edition)

Posted on
Jun Guo, Jianhui Ma, Yan Sun, Shukui Qin, Dingwei Ye, Fangjian Zhou, Zhisong He, Xinan Sheng, Feng Bi, Dengfeng Cao, Yingxia Chen, Yiran Huang, Houjie Liang, Jun Liang, Jiwei Liu, Wenchao Liu, Yueyin Pan, Yongqian Shu, Xin Song, Weibo Wang, Xiuwen Wang, Xiaoan Wu, Xiaodong Xie, Xin Yao, Shiying Yu, Yanqiao Zhang, Aiping Zhou; written on behalf of CSCO Renal Cell Carcinoma Committee
1 - 30 of 80 Items