Original Article


Impact of individualized pharmaceutical care on efficacy and safety of opioid-tolerant outpatients with cancer pain: a multicenter randomized controlled trial

Haiying Ding, Yu Song, Nan Wu, Xiaowei Zheng, Qing Wei, Yancai Sun, Ruixiang Xie, Qing Zhai, Silu Xu, Yajun Qi, Yinghong Wang, Hui Li, Lin Yang, Qing Fan, Qiuling Zhao, Juan Chen, Jing Shi, Cunxian Duan, Qiong Du, Yiwen Zhang, Zhengbo Song, Shuang Fu, Yunfang Cai, Xianhong Huang, Luo Fang, Yuguo Liu, Ping Huang

Download Citation