Original Article


Sinuvertebral nerve block treats discogenic low back pain: a retrospective cohort study

Zezheng Liu, Runxun Ma, Chaohui Fan, Junjie Chen, Rusen Zhang, Zhiyang Zheng, Yejie Xu, Zexian Liu, Qinghao Zhao, Qingchu Li

Download Citation