Original Article


Intensity-modulated proton and carbon-ion radiation therapy in the management of major salivary gland carcinomas

Qingting Huang, Weixu Hu, Jiyi Hu, Jing Gao, Jing Yang, Xianxin Qiu, Lin Kong, Jiade Jay Lu

Download Citation