Original Article


Carbon-ion radiotherapy boost with standard dose proton radiation for incomplete-resected high-grade glioma: a phase 1 study

Xianxin Qiu, Jing Gao, Jing Yang, Jiyi Hu, Weixu Hu, Qingting Huang, Lin Kong, Jiade J. Lu

Download Citation