Original Article


Overexpression of miR-651-5p inhibits ultraviolet radiation-induced malignant biological behaviors of sebaceous gland carcinoma cells by targeting ZEB2

Haiyan Zhao, Xiaochun Yang, Juan Liu, Fang Han, Zhengrong Yang, Zhongyin Hu, Mingzhi Liu, Yan Mei

Download Citation