Original Article


Development of a normal tissue complication probability (NTCP) model using an artificial neural network for radiation-induced necrosis after carbon ion re-irradiation in locally recurrent nasopharyngeal carcinoma

Tian Wang, Jiyi Hu, Qingting Huang, Weiwei Wang, Xiyu Zhang, Liwen Zhang, Xiaodong Wu, Lin Kong, Jiade Jay Lu

Download Citation